Yandal Programı Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi


Yasal Dayanak

Madde 1- Bu yönerge, 9 Temmuz 2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Amaç ve Kapsam

Madde 2- Bu yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesinin Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans veya lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilerin, kendi birimleri içerisinde aynı puan türüyle öğrenci alan farklı programları yandal olarak seçmelerine olanak sağlamaktır.


Yandal Programının Açılması

Madde 3-Yandal programı, ilgili birimlerin teklifi ve Senato'nun kararıyla açılır ve ilgili birim veya bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Bu programın yürütülmesine ilişkin özel esaslar, bölüm veya programların işbirliği ile belirlenir.


Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4- İlgili birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda yandal uygulanacak prog-ramların öğrenci kontenjanlarını belirleyerek ilan ederler. Başvurular, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir ay önce ilgili her iki bölüm veya programa yapılır ve ilgili bölümlerin önerisi, birim yönetim kurulunun kararı ile yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının sonuna kadar sonuçlandırılır.

a- Lisans programı öğrencileri üçüncü veya beşinci yarıyılda, önlisans programı öğrencileri ise üçüncü yarıyılın başında yandal programına devam etmeğe başlarlar.

b- Bir öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programındaki tüm kredili derslerini, genel not ortalaması en az 2.50 olacak şekilde başarmış olması gerekir. Ayrıca genel not ortalamasına katılmayan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı dil derslerini de başarmış olması gerekir.

c- Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına veya hem yandal hem de çift anadal programına kayıt yaptıramaz.


Yandal Programı

Madde 5-Yandal programına başvuran bir öğrenci, kendi anadalındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve yandalın ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla, lisans öğrencisi en az 18 kredilik, önlisans öğrencisi ise en az 12 kredilik ders almak ve başarmak zorundadır. 

a-Yandal programı, öğrencinin anadalının dışında ayrı bir önlisans ve lisans programı değildir. Yandal programında alınan dersler öğrencinin anadal transkriptinde ayrıca gösterilir.

b- Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti, yandal programından hiçbir şekilde etkilenmez. Öğrencinin yandal programına devamı anadaldaki genel not ortalamasının en az 2.00 olmasına bağlıdır. 

c-Yandal programına kabul edilen öğrencilerin eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili işlemleri anadal programı akademik danışmanları tarafından yürütülür. 

d-Yandal programına kabul edilen öğrencilerin hangi zorunlu, seçmeli ve ortak dersleri alacağı ilgili bölüm veya programlarca belirlenir ve yönetim kurulu kararıyla uygulanır. 

e- Başvurusu kabul edilen öğrenciler, anadal katkı payından ayrı olarak yandal öğrenci katkı payını bağlı olduğu birimin hesabına ayrıca öderler. Ek süreye kalan öğrenciler konuyla ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir. 

f-Anadal programının bütün derslerini başarıyla tamamlayan ancak henüz yandal programı derslerini bitiremeyen öğrencilere bu dersleri başarmak üzere en fazla iki yarı yıl ek süre tanınır. 

Ancak bu durumda olan öğrenciler hem anadal hem de yandal öğrenci katkı payını ödemek zorundadırlar. 

g- Herhangi bir nedenle anadaldan ilişkisi kesilen öğrencinin yandal ile de ilişkisi kesilir.

h- Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

i-Yandal programından kendi isteği ile veya başarısızlığı nedeniyle ayrılan öğrenci başarısız olduğu yandal derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Ancak varsa başarılı olduğu dersler anadal transkriptinde ayrıca gösterilir ama anadal mezuniyet kredisinin hesabında göz önüne alınamaz.

k- Anadal programından izinli sayılan öğrenci yandal programından da izinli sayılır.

l- Yandal programında iki yarıyıl üst üste kayıt yeniletmeyen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

m-Yandal programı ile ilgili koşulları süresi içinde sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.


Başarı

Madde 6- Öğrencinin başarıyla tamamladığı yandal-anadal, mezuniyet belgesi veya diplomasında açıkça gösterilir.


Diğer Hükümler

Madde 7- Bu yönergede yer almayan konularda "Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ve ilgili birimlerin yönergelerindeki hükümler uygulanır.


Yürürlülük ve Yürütme

Madde 8- Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.