Lisans

1 -Kabul ve Kayıt Şartları: Lise diplomasına sahip adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, yerleştirilir. Öğrenci olma hakkı kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

Ayrıca Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümüne Meslek Yüksek okullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.

2 - Önceki Öğrenmelerin Tanınması: Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenimlerin tanınması, dikey ve yatay (üniversite içi ve üniversiteler arası) geçişler, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmaktadır. Öğrencilere önceki öğrenim programlarında aldıkları derslerle ilgili akademik dönem başında muafiyet değerlendirmesi ve/veya sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığı düşünülen öğrenciler veya yapılan sınavlarda başarı sağlayan öğrenciler ders programının ilk dört yarıyılında ilgili derslerden muaf olabilirler. 

3-Üst derece programlara geçiş:  Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb sınavlar ile alınan sonuçlarla) lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.

4-Ölçme ve değerlendirme:  Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrenciler en az CC başarı notu alması gerekmektedir.

5- Mezuniyet Koşulları: Program kapsamındaki tüm derslerini başarmış ve stajlarını tamamlamış olan öğrenci Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ünvanı alır. Dersten başarılı sayılmak için ders notunun CC ve üzerinde olması (veya FF, FD, DD ve DC notu olmaması) gerekir. Öğrenciler mezuniyetleri için alması gereken bölüme girdikleri yıla ait müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, başarılan derslerde asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu koşullar bölüme yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler de için geçerlidir.

6-istihdam Olanakları: Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geniştir. İstihdam edilebileceği sektörler; Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İmalat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Savunma Sanayi, Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma Taşıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren tüm sektörlerde, araştırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal v.s, sektörlerinde istihdam edilebilir.

7- Program yeterlilikleri: 

1- Mühendislik konularında matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisine sahip olur.

2- Bir problemi saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.

3- Bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahip olur.

4- Bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarıyla ürün modelleme ve analiz becerisi kazandırma

5- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi kazandırma (Mekanik sistemler, Isıl sistemler)

6- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma

7- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma (Mekanik problemler, Isıl problemler, Tasarım Problemleri)

8- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma

9- Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma

10- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama

11- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma

12- Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma

13- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma

14- Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen, bilgiye ulaşabilen, analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme

15- Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme