Çift Anadal Programı Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi


Yasal Dayanak

Madde 1- Bu yönerge, 9 Temmuz 2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" nin 9. ve 27. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Amaç ve Kapsam

Madde 2- Bu yönergenin amacı Erciyes Üniversitesinin Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte ve yüksekokullarında anadal lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilerin, aynı zamanda başka bir bölüm veya birimin eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans diploması almalarına veya aynı birim içinde başka bir lisans programına geçiş yapabilmelerine olanak sağlamaktır.


Çift Anadal İkinci Lisans Programının Açılması

Madde 3- Çift anadal ikinci lisans programı, ilgili birimlerin teklifi ve Senato'nun kararıyla açılır. İlgili birimler ve bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Bu programın yürütülmesine ilişkin özel esaslar, birimlerin işbirliği ile belirlenir.


Çift Anadal İkinci Lisans Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4- Çift anadal ikinci lisans programı Erciyes Üniversitesi birimlerinde yürütülen programlar arasında açılabilir. İlgili birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda çift anadal ikinci lisans programı uygulanacak programların öğrenci kontenjanlarını, o yılki 1.sınıf 1. dönem asli öğrenci sayısının % 20' sini geçmemek üzere, belirleyerek ilan ederler. Başvurular, eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç bir ay önce çift anadal ikinci lisans programını açan birime yapılır ve başvurulan programın önerisi, başvurulan birimin Yönetim Kurulunun kararı ile en geç eğitim-öğretim yılının ilk haftasının sonuna kadar sonuçlandırılır. 

a- Bir öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına başvurabilmesi için anadal programına kayıt yaptırmış olduğu yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavdan çift anadal ikinci lisans programı yapacağı programın en az o yılki taban puanına eşit ve aynı türden puan almış olması gerekir. 

b- Ayrıca başvurduğu döneme kadar anadal programındaki tüm dersleri başarıyla tamam-lamış ve kredili derslerinin genel not ortalamasının en az 3 (üç) ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk % 20' sinde bulunması gerekir. 

c- Öğrenciler üçüncü, veya beşinci yarıyılda çift anadal ikinci lisans programına devam etmeğe başlarlar.

d- Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal ikinci lisans programına veya hem çift anadal ikinci lisans programı hem de yandal programına kayıt yaptıramaz.

e- İkinci öğretim öğrencileri, normal örgün öğretim programlarını, normal örgün öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını çift anadal ikinci lisans programı olarak seçebilirler 

f- Öğrenimlerini öğretmen yetiştirme programları dışında sürdüren öğrenciler, öğretmen yetiştirme programlarını çift anadal ikinci lisans programı olarak seçemezler. Ancak Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal ikinci lisans programının açılması Yükseköğretim Kurulunun onayına bağlıdır.


Çift Anadal İkinci Lisans Programının Yürütülmesi

Madde 5- Çift anadal ikinci lisans programına başvuran bir öğrenci, kendi anadalındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve çift anadal ikinci lisans programının ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla, en az 36 kredilik ders almak ve başarmak zorundadır.

a- Çift anadal ikinci lisans programı, öğrencinin anadalının dışında ayrı bir lisans programıdır. Çift anadal ikinci lisans programı için anadal programından ayrı bir dosya ve ayrı bir transkript düzenlenir.

b- Öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti, çift anadal ikinci lisans progra-mından hiçbir şekilde etkilenmez, ancak öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına devam için, anadalındaki genel not ortalamasının en az 2.00 olmasına bağlıdır. 

c- Çift anadal ikinci lisans programına kabul edilen öğrencilerin eğitim, öğretim ve yönetim ile ilgili işlemlerine yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlık-larının önerisi ve birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından çift anadal ikinci lisans programı akademik danışmanları görevlendirilir. Çift anadal ikinci lisans programı akademik danışmanları, öğrencilerin anadal lisans programı akademik danışmanları ile işbirliği içinde görev yaparlar. 

d- Çift anadal ikinci lisans programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin hangi zorunlu, seçmeli ve ortak dersleri alacağı ilgili bölümlerce belirlenir ve yönetim kurulları kararıyla uygulanır. İki programa birden sayılan ortak dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

e- Başvurusu kabul edilen öğrenciler, anadal katkı payından ayrı olarak çift anadal ikinci lisans programı öğrenci katkı payını / öğrenim harcını, çift anadal ikinci lisans programı yaptığı birimin hesabına öderler. Ek süreye kalan öğrenciler konuyla ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir. 

f- Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarı yıl ek süre tanınır. Bu süre çift anadal ikinci lisans programının bulunduğu birimin yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla en fazla iki yarıyıl daha uzatılabilir.

g- Mezuniyet haricinde, esas anadaldan ilişkisi kesilen öğrencinin çift anadal ikinci lisans programından da ilişkisi kesilir.

h- Öğrenci çift anadal ikinci lisans programını kendi isteği ile bırakabilir.

i- Çift anadal ikinci lisans programından kendi isteği ile veya başarısızlığı nedeniyle ayrılan öğrenci başarısız olduğu çift anadal ikinci lisans programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Ancak varsa başarılı olduğu dersler anadal transkriptinde ayrıca gösterilir, ama anadal mezuniyet kredisinin hesabında göz önüne alınamaz.

j- Yüksek lisans programına kayıtlı olan çift anadal ikinci lisans programı öğrencileri, her iki programın da öğrenci katkı payını ödemek kaydıyla çift anadal ikinci lisans programına yasal süresi içinde devam edebilirler.

k- Anadal programından izinli sayılan öğrenci, çift anadal ikinci lisans programından da izinli sayılır. 

l- Çift anadal ikinci lisans programında iki yarı yıl üst üste kayıt yeniletmeyen öğrencinin çift anadal ikinci lisans programından kaydı silinir.

m-Yandal programının öngördüğü koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal ikinci lisans programından ayrılan bir öğrenciye yandal programı hakkı tanınabilir.


Yatay Geçiş

Madde 6- Çift anadal ikinci lisans programındaki bir öğrenci, anadal lisans programında "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına" ilişkin hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal ikinci lisans programlarına yatay geçiş yapamaz.


Başarı ve Mezuniyet

Madde 7- Anadal programından en az 2.00 ortalamayla mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal ikinci lisans programını da en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye hem anadal hem de çift anadal ikinci lisans programı diploması verilir.

Anadal programından mezun olan öğrencilere, anadal mezuniyet belgeleri, çift anadal ikinci lisans programından mezuniyetleri beklenmeden verilir. Çift anadal ikinci lisans programından mezuniyet hakkını elde ettiği halde, anadaldan mezun olamayan öğrencilere ise çift anadal ikinci lisans programı mezuniyet belgeleri ancak anadaldan mezun oldukları zaman verilir.


Birim İçi Geçişler

Madde 8- Aynı puan türünden öğrenci alan program veya bölümler arasında geçişler sadece 3. yarıyıl başında yapılır ve yapılacak geçişler programın o yılki kontenjanının % 10'unu geçemez.

a- Öğrencinin geçmek istediği bölümün, girdiği yıldaki minimum ÖSS puanına sahip ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

b- Geçişi kabul edilen öğrencinin yeni anadala intibakı yapılarak ilk anadalından ilişkisi kesilir.

c- Geçişi kabul edilen ve genel not ortalaması en az üç (3) olan öğrenci isterse ayrıldığı anadala çift anadal ikinci lisans programı olarak devam edebilir. Bu durumda, bu yönergenin hükümlerine tabidir. 

d- Birim içi geçiş yapan öğrencilere, ilk anadalda geçirilen süreler dikkate alınarak, yasal sürelerinin dışında ek süre verilmez. 

e- Birim içi geçiş yapan öğrencilere, üniversiteye kayıt yaptırdığı yıldaki yönetmelik ve mevzuata tabidir.


Diğer Hükümler

Madde 9-Bu yönergede yer almayan konularda "Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ve ilgili birimlerin yönergelerindeki hükümler uygulanır.


Yürürlülük ve Yürütme

Madde 10- Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Erciyes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.